نام شرکت: صدرا نادین صنعت
محصولات یا خدمات شرکت: انواع اسنک ها
مدیرعامل: علیرضا سلطان زاده
سمت و نام تکمیل کننده فرم:
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود):
تعداد پرسنل شرکت: کمتر از ۱۲ نفر