۰۵ آبان | طراحی بسته بندی جعبه دوم 

طی ۲ ماه گذشته ، طراحی جعبه قرص در کانون طراحان برتر برای شرکت اکسیر دارو انجام شد. هم اکنون جعبه دومی برای قرص های مخصوص کبد برای این شرکت طراحی خواهد شد.