نام دوره ی آموزشی:  برنامه ریزی تعمیرات و تعمیرات (ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو)

کد دوره: SBC-T-011-00

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، مدیر خدمات پس از فروش، سرپرست تعمیرگاه، کارشناس/مسئول برنامه ریزی تعمیرات، کارشناس فنی، کارشناس پذیرش، پذیرشگر

پیش نیاز:

 • مطالعه و آشنائی مقدماتی با آخرین ویرایش دستورالعمل ها، فرم ها و نرم افزار مرتبط با فرآیند پذیرش تا ترخیص و برنامه ریزی تعمیرات ( تحت کنترل و اجرا در شرکت مادر/ نمایندگی مجاز )

اهداف دوره:

 • آشنایی با مراحل انجام پذیرش تا ترخیص با توجه به الزامات وزارت صمت ( مطابق دستورالعمل بازرسی خدمات پس از فروش – بازنگری ۴ و مطابق آخرین چک لیست بازرسی ISQI )
 • نحوه اجرای فرآیند پذیرش و ترخیص با توجه به الزامات عمومی شرکت های خودروسازی ( سبک و سنگین )
 • آشنائی با الزامات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین ویرایش چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو )

دستاوردهای دوره

 • درک مفاهیم : فرآیند، پذیرش و ترخیص، اموال مشتری، کنترل کیفی، شناسائی و ردیابی، الزامات قانونی، عیوب ایمنی، کلیم و گارانتی
 • یادگیری مراحل اجرای برنامه ریزی تعمیرات شامل:
 • توانائی جهت ثبت سوابق و اجرای صحیح و کاربردی فرآیند نوبت دهی روزانه
 • توانائی جهت انجام فرآیند ظرفیت سنجی روزانه (با توجه به شاخص های: نیروی انسانی، جایگاه تعمیراتی، تجهیزات آماده به کار، نوبت دهی، ساعت کاری نمایندگی، تجهیزات آماده به کار، خودروهای برگشتی و VIP، موجود انبار )
 • توانائی جهت انجام برنامه ریزی روزانه تعمیرات
 • چگونگی ثبت و بررسی انحرافات روزانه و ماهانه تعمیرات
 • توانائی جهت پایش انحرافات تعمیرات، تعریف اقدامات اصلاحی و بررسی اثربخشی اقدامات
 • آشنائی کلی در خصوص چگونگی توالی و تعامل فرآیندهای پذیرش و ترخیص، کنترل کیفی، نوبت دهی روزانه، ظرفیت سنجی روزانه، برنامه ریزی تعمیرات و فرآیند اطلاع رسانی زمان تامین قطعه.

سرفصل های دوره:

 • هدف
 • تعاریف
 • شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی&برون سازمانی)
 • روش اجرائی برنامه نوبت دهی، ظرفیت سنجی و برنامه ریزی روزانه تعمیرات مطابق با الزامات عمومی شرکت های خودروسازی
 • پایش ماهانه برنامه ریزی تعمیرات
 • بررسی الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فرآیند برنامه ریزی تعمیرات ( با توجه به دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو – بازنگری ۴ )
 • بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش در سال ۱۴۰۰) در خصوص فرآیند برنامه ریزی تعمیرات