نام دوره ی آموزشی:  ضمانت و گارانتی

کد دوره: SBC-T-015-00

مدت زمان دوره: ۳ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، مدیر خدمات پس از فروش، سرپرست تعمیرگاه، کارشناس فنی، کارشناس پذیرش، پذیرشگر، کارشناس کلیم و گارانتی، کارشناس CRM

پیش نیاز:

§       آشنائی مقدماتی با آخرین ویرایش دستورالعمل ها، فرم ها و نرم افزار یکپارچه مرتبط پذیرش تا ترخیص و کلیم گارانتی ( تحت کنترل و اجرا در شرکت مادر/ نمایندگی مجاز )

§       مطالعه و آشنائی مقدماتی یا آخرین ویرایش قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

اهداف دوره:

§       آشنایی با مراحل اجرای فرآیند ضمانت و گارانتی با توجه به الزامات وزارت صمت ( مطابق دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو بازنگری ۴ ، الزامات مواد آئین نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آخرین ویرایش چک لیست بازرسی  ISQI در سال ۱۴۰۰ )

§       نحوه اجرای فرآیند کلیم و گارانتی با توجه به الزامات عمومی شرکت های خودروسازی ( سبک و سنگین )

§       آشنائی با الزامات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI ( مطابق آخرین ویرایش چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو در سال ۱۴۰۰ ) در خصوص فرآیند ضمانت و گارانتی

دستاوردهای دوره

§       درک مفاهیم : فرآیند، پذیرش و ترخیص، گارانتی، وارانتی، عیوب ایمنی، ابقاء گارانتی، اموال مشتری، کنترل کیفی، شناسائی و ردیابی، الزامات قانونی، منشور حقوق مشتریان، صحه گذاری فاکتور

§       یادگیری مراحل اجرای ضمانت و گارانتی شامل:

ü    راه های صحه گذاری فاکتور و اطلاع رسانی به مشتریان

ü    اجرای فرآیند ضمانت و گارانتی مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل شرایط و ضوابط گارانتی ( مطابق با آئین نامه جدید حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال ۹۵ )

ü    ایجاد مکانیزم جهت امکان شناسائی عیوب برطرف نشده از دوران ضمانت که می بایست در اولین فرصت ممکن برطرف گردد و بایگانی سوابق

ü    آگاهی پرسنل مرتبط با امور پذیرش و ترخیص نسبت به لیست قطعات و عیوب ایمنی که منجر به توقف خودرو می گردد.

ü    ایجاد و اجرای مکانیزم جهت امکان شناسائی اعمال هزینه های شرایط گارانتی قطعات ( ۲ ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر ) و خدمات ( ۶ ماه ۱۰۰۰۰ کیلومتر )

§       آشنائی کلی در خصوص چگونگی توالی و تعامل فرآیندهای پذیرش تا ترخیص، کنترل کیفی، ضمانت و گارانتی و فرآیند ارتباط با مشتریان.

سرفصل های دوره:

§       هدف

§       تعاریف

§       شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی&برون سازمانی)

§       روش اجرائی کلیم و گارانتی مطابق با الزامات عمومی شرکت های خودروسازی

§       الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو بازنگری ۴ در خصوص فرآیند ضمانت و گارانتی

§       بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران – ISQI (مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو در سال ۱۴۰۰ ) در خصوص فرآیند ضمانت و گارانتی

نام دوره ی آموزشی:  ضمانت و گارانتی

کد دوره: SBC-T-015-00

مدت زمان دوره: ۳ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، مدیر خدمات پس از فروش، سرپرست تعمیرگاه، کارشناس فنی، کارشناس پذیرش، پذیرشگر، کارشناس کلیم و گارانتی، کارشناس CRM

پیش نیاز:

§       آشنائی مقدماتی با آخرین ویرایش دستورالعمل ها، فرم ها و نرم افزار یکپارچه مرتبط پذیرش تا ترخیص و کلیم گارانتی ( تحت کنترل و اجرا در شرکت مادر/ نمایندگی مجاز )

§       مطالعه و آشنائی مقدماتی یا آخرین ویرایش قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

اهداف دوره:

§       آشنایی با مراحل اجرای فرآیند ضمانت و گارانتی با توجه به الزامات وزارت صمت ( مطابق دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو بازنگری ۴ ، الزامات مواد آئین نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آخرین ویرایش چک لیست بازرسی  ISQI در سال ۱۴۰۰ )

§       نحوه اجرای فرآیند کلیم و گارانتی با توجه به الزامات عمومی شرکت های خودروسازی ( سبک و سنگین )

§       آشنائی با الزامات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI ( مطابق آخرین ویرایش چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو در سال ۱۴۰۰ ) در خصوص فرآیند ضمانت و گارانتی

دستاوردهای دوره

§       درک مفاهیم : فرآیند، پذیرش و ترخیص، گارانتی، وارانتی، عیوب ایمنی، ابقاء گارانتی، اموال مشتری، کنترل کیفی، شناسائی و ردیابی، الزامات قانونی، منشور حقوق مشتریان، صحه گذاری فاکتور

§       یادگیری مراحل اجرای ضمانت و گارانتی شامل:

ü    راه های صحه گذاری فاکتور و اطلاع رسانی به مشتریان

ü    اجرای فرآیند ضمانت و گارانتی مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل شرایط و ضوابط گارانتی ( مطابق با آئین نامه جدید حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال ۹۵ )

ü    ایجاد مکانیزم جهت امکان شناسائی عیوب برطرف نشده از دوران ضمانت که می بایست در اولین فرصت ممکن برطرف گردد و بایگانی سوابق

ü    آگاهی پرسنل مرتبط با امور پذیرش و ترخیص نسبت به لیست قطعات و عیوب ایمنی که منجر به توقف خودرو می گردد.

ü    ایجاد و اجرای مکانیزم جهت امکان شناسائی اعمال هزینه های شرایط گارانتی قطعات ( ۲ ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر ) و خدمات ( ۶ ماه ۱۰۰۰۰ کیلومتر )

§       آشنائی کلی در خصوص چگونگی توالی و تعامل فرآیندهای پذیرش تا ترخیص، کنترل کیفی، ضمانت و گارانتی و فرآیند ارتباط با مشتریان.

سرفصل های دوره:

§       هدف

§       تعاریف

§       شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی&برون سازمانی)

§       روش اجرائی کلیم و گارانتی مطابق با الزامات عمومی شرکت های خودروسازی

§       الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو بازنگری ۴ در خصوص فرآیند ضمانت و گارانتی

§       بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران – ISQI (مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو در سال ۱۴۰۰ ) در خصوص فرآیند ضمانت و گارانتی

نام دوره ی آموزشی:  استاندارد سازی و الزامات محیطی(ویژه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خودرو)

کد دوره: SBC-T-014-00

مدت زمان دوره: ۵ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، مدیر فروش، مدیر خدمات پس از فروش، سرپرست تعمیرگاه، کارشناس فنی، کارشناس پذیرش، پذیرشگر، کارشناس/مسئول نت و کالیبراسیون، کارشناس/مسئول انبار، مسئول HSE مدیر منابع انسانی.

پیش نیاز:

§       مطالعه و آشنائی با دستورالعمل و الزامات شرکت مادر در خصوص استانداردسازی نمایندگی ها ( تحت کنترل و قابل اجرا در نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش )

§       آشنائی مقدماتی با نظام آراستگی ۵S

اهداف دوره:

§       آشنایی با الزامات وزارت صمت جهت پیاده سازی الزامات محیطی، ایمنی و نظام آراستگی در نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش ( مطابق با دستورالعمل بازرسی خدمات پس از فروش بازنگری ۴ & دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو & آخرین چک لیست بازرسی ISQI )

§       آشنائی با الزامات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI ( مطابق آخرین ویرایش چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو و چک لیست بازرسی فروش در سال ۱۴۰۰) در خصوص الزامات محیطی نمایندگی ها ( سبک و سنگین )

دستاوردهای دوره

§       درک مفاهیم : استاندارد سازی، HSE ، نظام آراستگی (۵S) ، رفاه مشتری

§       آگاهی جهت پیاده سازی و اجرای الزامات محیطی در نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شامل:

ü    فضاهای الزامی ( فروش و خدمات پس از فروش ) و حداقل متراژ مورد نیاز ( با توجه به الزامات صمت )

ü    استاندارد سازی و پیاده سازی الزامات محیطی جهت رفاه مشتریان ( فروش و خدمات پس از فروش )

ü    ایمنی و بهداشت نمایندگی ( سیستم اعلام و اطفاء حریق جعبه کمک های اولیه شناسائی خطرات و اطلاع رسانی، آموزش ایمنی به پرسنل و … )

ü    نظام آراستگی

سرفصل های دوره:

§       هدف

§       تعاریف

§       شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی&برون سازمانی)

§       نظام آراستگی با توجه به الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت ( فروش و خدمات پس از فروش )

§       الزامات وزارت صمت در خصوص استاندارد سازی و الزامات محیطی و ایمنی مطابق  آخرین ویرایش دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو

§       الزامات وزارت صمت در خصوص استاندارد سازی و الزامات محیطی و ایمنی مطابق دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو بازنگری ۴

§       بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش و چک لیست بازرسی فروش خودرو در سال ۱۴۰۰

 

نام دوره ی آموزشی:  استاندارد سازی و الزامات محیطی(ویژه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خودرو)

کد دوره: SBC-T-014-00

مدت زمان دوره: ۵ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، مدیر فروش، مدیر خدمات پس از فروش، سرپرست تعمیرگاه، کارشناس فنی، کارشناس پذیرش، پذیرشگر، کارشناس/مسئول نت و کالیبراسیون، کارشناس/مسئول انبار، مسئول HSE مدیر منابع انسانی.

پیش نیاز:

§       مطالعه و آشنائی با دستورالعمل و الزامات شرکت مادر در خصوص استانداردسازی نمایندگی ها ( تحت کنترل و قابل اجرا در نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش )

§       آشنائی مقدماتی با نظام آراستگی ۵S

اهداف دوره:

§       آشنایی با الزامات وزارت صمت جهت پیاده سازی الزامات محیطی، ایمنی و نظام آراستگی در نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش ( مطابق با دستورالعمل بازرسی خدمات پس از فروش بازنگری ۴ & دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو & آخرین چک لیست بازرسی ISQI )

§       آشنائی با الزامات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI ( مطابق آخرین ویرایش چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو و چک لیست بازرسی فروش در سال ۱۴۰۰) در خصوص الزامات محیطی نمایندگی ها ( سبک و سنگین )

دستاوردهای دوره

§       درک مفاهیم : استاندارد سازی، HSE ، نظام آراستگی (۵S) ، رفاه مشتری

§       آگاهی جهت پیاده سازی و اجرای الزامات محیطی در نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شامل:

ü    فضاهای الزامی ( فروش و خدمات پس از فروش ) و حداقل متراژ مورد نیاز ( با توجه به الزامات صمت )

ü    استاندارد سازی و پیاده سازی الزامات محیطی جهت رفاه مشتریان ( فروش و خدمات پس از فروش )

ü    ایمنی و بهداشت نمایندگی ( سیستم اعلام و اطفاء حریق جعبه کمک های اولیه شناسائی خطرات و اطلاع رسانی، آموزش ایمنی به پرسنل و … )

ü    نظام آراستگی

سرفصل های دوره:

§       هدف

§       تعاریف

§       شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی&برون سازمانی)

§       نظام آراستگی با توجه به الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت ( فروش و خدمات پس از فروش )

§       الزامات وزارت صمت در خصوص استاندارد سازی و الزامات محیطی و ایمنی مطابق  آخرین ویرایش دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو

§       الزامات وزارت صمت در خصوص استاندارد سازی و الزامات محیطی و ایمنی مطابق دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو بازنگری ۴

§       بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش و چک لیست بازرسی فروش خودرو در سال ۱۴۰۰

 

نام دوره ی آموزشی:  بازاریابی، فروش و تحویل خودرو(ویژه نمایندگی های فروش خودرو)

کد دوره: SBC-T-013-00

مدت زمان دوره: ۱۰ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، مدیر فروش، کارشناس بازاریابی، کارمند فروش، مسئول تحویل خودرو – HANDOVER، مسئولین بازرسی و سرویس قبل از تحویل خودرو – PDI&PDS ، کارشناس امور ارتباط با مشتریان (واحد فروش)

پیش نیاز:

 • آشنائی مقدماتی با آخرین ویرایش دستورالعمل ها، فرم ها و نرم افزار مرتبط با فرآیند فروش و تحویل خودرو ( تحت کنترل و اجرا در شرکت مادر/ نمایندگی مجاز )

اهداف دوره:

 • بررسی الزامات وزارت صمت در خصوص فرآیند بازاریابی، فروش و تحویل خودرو ( مطابق آخرین ویرایش دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو )
 • نحوه اجرای فرآیند بازاریابی، فروش و تحویل خودرو با توجه به الزامات عمومی شرکت های خودروسازی ( سبک و سنگین )
 • آشنائی با الزامات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین ویرایش چک لیست بازرسی خدمات فروش خودرو )

دستاوردهای دوره

 • درک مفاهیم : ذی نفعان، فرآیند، فرآیند بازاریابی، فرآیند فروش، فرآیند تحویل خودرو (PDI&PDS&HANDOVER) ، اهداف و برنامه های فروش (جهت حفظ و توسعه بازار)، شاخص های ارزیابی خدمات فروش عرضه کنندگان خودرو/نمایندگی
 • یادگیری مراحل اجرای فرآیند بازاریابی:
 • شناسائی مشتریان بالقوه
 • بانک اطلاعاتی مشتریان
 • شناخت از محیط سازمان و تعریف اهداف متناسب با جهت گیری استراتژیک سازمان در خصوص فروش خودرو
 • برنامه ریزی مالی و زمانی جهت انجام تبلیغات
 • پایش اهداف و برنامه ها
 • یادگیری مراحل اجرای فرآیند فروش:
 • نحوه ثبت نام
 • مراحل اجرای فرآیند های مرتبط با فروش نقدی،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با لیزینیگ،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با فروش مرحله ای،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با فک رهن،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با صلح نامه یا انتقال،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با دعوتنامه،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با انصراف،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با تبدیل،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با ابطال
 • بایگانی پرونده مشتریان
 • یادگیری مراحل اجرای فرآیند تحویل:
 • بازرسی قبل از تحویل از پیمانکار حمل/اداره تحویل – PDI،
 • مراحل اجرای فرآیند سرویس قبل از تحویل به مشتری – PDS،
 • مراحل اجرای فرآیند بازرسی قبل از تحویل به مشتری – PDI،
 • مراحل اجرای فرآیند آموزش و تحویل خودر به مشتری – HANDOVER،

سرفصل های دوره:

 • هدف
 • تعاریف
 • شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی&برون سازمانی)
 • روش اجرائی بازاریابی، فروش و تحویل خودرو مطابق با الزامات عمومی شرکت های خودروسازی
 • بررسی الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فرآیند بازاریابی، فروش و تحویل خودرو ( مطابق آخرین ویرایش دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو )
 • بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی خدمات فروش خودرو در سال ۱۴۰۰) در خصوص فرآیندهای بازاریابی، فروش و تحویل خودرو

نام دوره ی آموزشی:  بازاریابی، فروش و تحویل خودرو(ویژه نمایندگی های فروش خودرو)

کد دوره: SBC-T-013-00

مدت زمان دوره: ۱۰ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، مدیر فروش، کارشناس بازاریابی، کارمند فروش، مسئول تحویل خودرو – HANDOVER، مسئولین بازرسی و سرویس قبل از تحویل خودرو – PDI&PDS ، کارشناس امور ارتباط با مشتریان (واحد فروش)

پیش نیاز:

 • آشنائی مقدماتی با آخرین ویرایش دستورالعمل ها، فرم ها و نرم افزار مرتبط با فرآیند فروش و تحویل خودرو ( تحت کنترل و اجرا در شرکت مادر/ نمایندگی مجاز )

اهداف دوره:

 • بررسی الزامات وزارت صمت در خصوص فرآیند بازاریابی، فروش و تحویل خودرو ( مطابق آخرین ویرایش دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو )
 • نحوه اجرای فرآیند بازاریابی، فروش و تحویل خودرو با توجه به الزامات عمومی شرکت های خودروسازی ( سبک و سنگین )
 • آشنائی با الزامات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین ویرایش چک لیست بازرسی خدمات فروش خودرو )

دستاوردهای دوره

 • درک مفاهیم : ذی نفعان، فرآیند، فرآیند بازاریابی، فرآیند فروش، فرآیند تحویل خودرو (PDI&PDS&HANDOVER) ، اهداف و برنامه های فروش (جهت حفظ و توسعه بازار)، شاخص های ارزیابی خدمات فروش عرضه کنندگان خودرو/نمایندگی
 • یادگیری مراحل اجرای فرآیند بازاریابی:
 • شناسائی مشتریان بالقوه
 • بانک اطلاعاتی مشتریان
 • شناخت از محیط سازمان و تعریف اهداف متناسب با جهت گیری استراتژیک سازمان در خصوص فروش خودرو
 • برنامه ریزی مالی و زمانی جهت انجام تبلیغات
 • پایش اهداف و برنامه ها
 • یادگیری مراحل اجرای فرآیند فروش:
 • نحوه ثبت نام
 • مراحل اجرای فرآیند های مرتبط با فروش نقدی،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با لیزینیگ،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با فروش مرحله ای،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با فک رهن،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با صلح نامه یا انتقال،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با دعوتنامه،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با انصراف،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با تبدیل،
 • مراحل اجرای فرآیندهای مرتبط با ابطال
 • بایگانی پرونده مشتریان
 • یادگیری مراحل اجرای فرآیند تحویل:
 • بازرسی قبل از تحویل از پیمانکار حمل/اداره تحویل – PDI،
 • مراحل اجرای فرآیند سرویس قبل از تحویل به مشتری – PDS،
 • مراحل اجرای فرآیند بازرسی قبل از تحویل به مشتری – PDI،
 • مراحل اجرای فرآیند آموزش و تحویل خودر به مشتری – HANDOVER،

سرفصل های دوره:

 • هدف
 • تعاریف
 • شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی&برون سازمانی)
 • روش اجرائی بازاریابی، فروش و تحویل خودرو مطابق با الزامات عمومی شرکت های خودروسازی
 • بررسی الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فرآیند بازاریابی، فروش و تحویل خودرو ( مطابق آخرین ویرایش دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو )
 • بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی خدمات فروش خودرو در سال ۱۴۰۰) در خصوص فرآیندهای بازاریابی، فروش و تحویل خودرو

نام دوره ی آموزشی:  خرید و انبار و برنامه ریزی تامین قطعات(ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو)

کد دوره: SBC-T-012-00

مدت زمان دوره: ۵ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، مدیر خدمات پس از فروش، سرپرست تعمیرگاه، کارشناس/مسئول انبار

پیش نیاز:

 • مطالعه و آشنائی مقدماتی آخرین ویرایش با دستورالعمل ها، فرم ها و نرم افزار مرتبط با فرآیند انبار ( تحت کنترل و اجرا در شرکت مادر/ نمایندگی مجاز )

اهداف دوره:

 • آشنایی با فرآیند سفارش گذاری قطعات با توجه به الزامات وزارت صمت ( مطابق دستورالعمل بازرسی خدمات پس از فروش – بازنگری ۴ و مطابق آخرین چک لیست بازرسی ISQI )
 • آموزش پیاده سازی دستورالعمل جابجائی و چیدمان کالا در انبار و پیاده سازی الزامات محیطی با توجه به دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو – بازنگری ۴
 • نحوه اجرای فرآیند انبارش با توجه به الزامات عمومی شرکت های خودروسازی ( سبک و سنگین )
 • نحوه اجرای فرآیند خرید و ارزیابی تامین کنندگان ( کالا و خدمات )
 • آشنائی با الزامات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین ویرایش چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو در سال ۱۴۰۰ )

دستاوردهای دوره

 • درک مفاهیم : مکانیزم اطلاع رسانی زمان تامین قطعات اضطراری، سیستم سفارش گذاری ( لید تایم، نقطه سفارش و … ) ، شناسائی قطعات تند مصرف/میان مصرف/کند مصرف
 • توانائی افراد در خصوص شناسائی قطعات پرمصرف ( اصل پارتو – قانون ۲۰-۸۰ )
 • محاسبه نقطه سفارش و ایجاد سوابق ماهانه در خصوص فرآیند سفارش گذاری قطعات
 • آدرس دهی قطعات در انبار
 • پیاده سازی الزامات محیطی و نحوه چیدمان کالا در انبار بر اساس الزامات عمومی شرکت های خودرو ساز و الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت ( مطابق با دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو – بازنگری ۴ )
 • ایجاد مکانیزم اطلاع رسانی زمان تامین قطعات اضطراری به مشتریان
 • شناسائی و ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات
 • اجرای صحیح و ثبت سوابق مرتبط با فرآیند خرید
 • آشنائی کلی در خصوص چگونگی توالی و تعامل فرآیندهای پذیرش و ترخیص، تعمیرگاه، فروش مستقیم قطعه و انبار.

سرفصل های دوره:

 • هدف
 • تعاریف
 • شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی&برون سازمانی)
 • روش اجرائی انبارش
 • روش اجرائی خرید و ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات
 • بررسی الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فرآیند انبار ( با توجه به دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو – بازنگری ۴ )
 • بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش در سال ۱۴۰۰) در خصوص فرآیند انبار و الزامات محیطی مرتبط با آن

نام دوره ی آموزشی:  خرید و انبار و برنامه ریزی تامین قطعات(ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو)

کد دوره: SBC-T-012-00

مدت زمان دوره: ۵ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، مدیر خدمات پس از فروش، سرپرست تعمیرگاه، کارشناس/مسئول انبار

پیش نیاز:

 • مطالعه و آشنائی مقدماتی آخرین ویرایش با دستورالعمل ها، فرم ها و نرم افزار مرتبط با فرآیند انبار ( تحت کنترل و اجرا در شرکت مادر/ نمایندگی مجاز )

اهداف دوره:

 • آشنایی با فرآیند سفارش گذاری قطعات با توجه به الزامات وزارت صمت ( مطابق دستورالعمل بازرسی خدمات پس از فروش – بازنگری ۴ و مطابق آخرین چک لیست بازرسی ISQI )
 • آموزش پیاده سازی دستورالعمل جابجائی و چیدمان کالا در انبار و پیاده سازی الزامات محیطی با توجه به دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو – بازنگری ۴
 • نحوه اجرای فرآیند انبارش با توجه به الزامات عمومی شرکت های خودروسازی ( سبک و سنگین )
 • نحوه اجرای فرآیند خرید و ارزیابی تامین کنندگان ( کالا و خدمات )
 • آشنائی با الزامات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین ویرایش چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو در سال ۱۴۰۰ )

دستاوردهای دوره

 • درک مفاهیم : مکانیزم اطلاع رسانی زمان تامین قطعات اضطراری، سیستم سفارش گذاری ( لید تایم، نقطه سفارش و … ) ، شناسائی قطعات تند مصرف/میان مصرف/کند مصرف
 • توانائی افراد در خصوص شناسائی قطعات پرمصرف ( اصل پارتو – قانون ۲۰-۸۰ )
 • محاسبه نقطه سفارش و ایجاد سوابق ماهانه در خصوص فرآیند سفارش گذاری قطعات
 • آدرس دهی قطعات در انبار
 • پیاده سازی الزامات محیطی و نحوه چیدمان کالا در انبار بر اساس الزامات عمومی شرکت های خودرو ساز و الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت ( مطابق با دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو – بازنگری ۴ )
 • ایجاد مکانیزم اطلاع رسانی زمان تامین قطعات اضطراری به مشتریان
 • شناسائی و ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات
 • اجرای صحیح و ثبت سوابق مرتبط با فرآیند خرید
 • آشنائی کلی در خصوص چگونگی توالی و تعامل فرآیندهای پذیرش و ترخیص، تعمیرگاه، فروش مستقیم قطعه و انبار.

سرفصل های دوره:

 • هدف
 • تعاریف
 • شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی&برون سازمانی)
 • روش اجرائی انبارش
 • روش اجرائی خرید و ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات
 • بررسی الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فرآیند انبار ( با توجه به دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو – بازنگری ۴ )
 • بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش در سال ۱۴۰۰) در خصوص فرآیند انبار و الزامات محیطی مرتبط با آن

نام دوره ی آموزشی:  برنامه ریزی تعمیرات و تعمیرات (ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو)

کد دوره: SBC-T-011-00

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، مدیر خدمات پس از فروش، سرپرست تعمیرگاه، کارشناس/مسئول برنامه ریزی تعمیرات، کارشناس فنی، کارشناس پذیرش، پذیرشگر

پیش نیاز:

 • مطالعه و آشنائی مقدماتی با آخرین ویرایش دستورالعمل ها، فرم ها و نرم افزار مرتبط با فرآیند پذیرش تا ترخیص و برنامه ریزی تعمیرات ( تحت کنترل و اجرا در شرکت مادر/ نمایندگی مجاز )

اهداف دوره:

 • آشنایی با مراحل انجام پذیرش تا ترخیص با توجه به الزامات وزارت صمت ( مطابق دستورالعمل بازرسی خدمات پس از فروش – بازنگری ۴ و مطابق آخرین چک لیست بازرسی ISQI )
 • نحوه اجرای فرآیند پذیرش و ترخیص با توجه به الزامات عمومی شرکت های خودروسازی ( سبک و سنگین )
 • آشنائی با الزامات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین ویرایش چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو )

دستاوردهای دوره

 • درک مفاهیم : فرآیند، پذیرش و ترخیص، اموال مشتری، کنترل کیفی، شناسائی و ردیابی، الزامات قانونی، عیوب ایمنی، کلیم و گارانتی
 • یادگیری مراحل اجرای برنامه ریزی تعمیرات شامل:
 • توانائی جهت ثبت سوابق و اجرای صحیح و کاربردی فرآیند نوبت دهی روزانه
 • توانائی جهت انجام فرآیند ظرفیت سنجی روزانه (با توجه به شاخص های: نیروی انسانی، جایگاه تعمیراتی، تجهیزات آماده به کار، نوبت دهی، ساعت کاری نمایندگی، تجهیزات آماده به کار، خودروهای برگشتی و VIP، موجود انبار )
 • توانائی جهت انجام برنامه ریزی روزانه تعمیرات
 • چگونگی ثبت و بررسی انحرافات روزانه و ماهانه تعمیرات
 • توانائی جهت پایش انحرافات تعمیرات، تعریف اقدامات اصلاحی و بررسی اثربخشی اقدامات
 • آشنائی کلی در خصوص چگونگی توالی و تعامل فرآیندهای پذیرش و ترخیص، کنترل کیفی، نوبت دهی روزانه، ظرفیت سنجی روزانه، برنامه ریزی تعمیرات و فرآیند اطلاع رسانی زمان تامین قطعه.

سرفصل های دوره:

 • هدف
 • تعاریف
 • شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی&برون سازمانی)
 • روش اجرائی برنامه نوبت دهی، ظرفیت سنجی و برنامه ریزی روزانه تعمیرات مطابق با الزامات عمومی شرکت های خودروسازی
 • پایش ماهانه برنامه ریزی تعمیرات
 • بررسی الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فرآیند برنامه ریزی تعمیرات ( با توجه به دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو – بازنگری ۴ )
 • بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش در سال ۱۴۰۰) در خصوص فرآیند برنامه ریزی تعمیرات

نام دوره ی آموزشی:  برنامه ریزی تعمیرات و تعمیرات (ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو)

کد دوره: SBC-T-011-00

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، مدیر خدمات پس از فروش، سرپرست تعمیرگاه، کارشناس/مسئول برنامه ریزی تعمیرات، کارشناس فنی، کارشناس پذیرش، پذیرشگر

پیش نیاز:

 • مطالعه و آشنائی مقدماتی با آخرین ویرایش دستورالعمل ها، فرم ها و نرم افزار مرتبط با فرآیند پذیرش تا ترخیص و برنامه ریزی تعمیرات ( تحت کنترل و اجرا در شرکت مادر/ نمایندگی مجاز )

اهداف دوره:

 • آشنایی با مراحل انجام پذیرش تا ترخیص با توجه به الزامات وزارت صمت ( مطابق دستورالعمل بازرسی خدمات پس از فروش – بازنگری ۴ و مطابق آخرین چک لیست بازرسی ISQI )
 • نحوه اجرای فرآیند پذیرش و ترخیص با توجه به الزامات عمومی شرکت های خودروسازی ( سبک و سنگین )
 • آشنائی با الزامات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین ویرایش چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو )

دستاوردهای دوره

 • درک مفاهیم : فرآیند، پذیرش و ترخیص، اموال مشتری، کنترل کیفی، شناسائی و ردیابی، الزامات قانونی، عیوب ایمنی، کلیم و گارانتی
 • یادگیری مراحل اجرای برنامه ریزی تعمیرات شامل:
 • توانائی جهت ثبت سوابق و اجرای صحیح و کاربردی فرآیند نوبت دهی روزانه
 • توانائی جهت انجام فرآیند ظرفیت سنجی روزانه (با توجه به شاخص های: نیروی انسانی، جایگاه تعمیراتی، تجهیزات آماده به کار، نوبت دهی، ساعت کاری نمایندگی، تجهیزات آماده به کار، خودروهای برگشتی و VIP، موجود انبار )
 • توانائی جهت انجام برنامه ریزی روزانه تعمیرات
 • چگونگی ثبت و بررسی انحرافات روزانه و ماهانه تعمیرات
 • توانائی جهت پایش انحرافات تعمیرات، تعریف اقدامات اصلاحی و بررسی اثربخشی اقدامات
 • آشنائی کلی در خصوص چگونگی توالی و تعامل فرآیندهای پذیرش و ترخیص، کنترل کیفی، نوبت دهی روزانه، ظرفیت سنجی روزانه، برنامه ریزی تعمیرات و فرآیند اطلاع رسانی زمان تامین قطعه.

سرفصل های دوره:

 • هدف
 • تعاریف
 • شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی&برون سازمانی)
 • روش اجرائی برنامه نوبت دهی، ظرفیت سنجی و برنامه ریزی روزانه تعمیرات مطابق با الزامات عمومی شرکت های خودروسازی
 • پایش ماهانه برنامه ریزی تعمیرات
 • بررسی الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فرآیند برنامه ریزی تعمیرات ( با توجه به دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو – بازنگری ۴ )
 • بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش در سال ۱۴۰۰) در خصوص فرآیند برنامه ریزی تعمیرات