نام دوره ی آموزشی:  مدیریت ارتباط با مشتریان(ویژه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خودرو)

کد دوره: SBC-T-009-00

مدت زمان دوره: ۱۰ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، سرپرست تعمیرگاه، کارشناس ارتباط با مشتریان در ستاد خدمات فروش و خدمات پس از فروش/ نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش

پیش نیاز:

 • آشنائی مقدماتی با آخرین ویرایش دستورالعمل ها، فرم ها و نرم افزارهای مرتبط با فرآیند اجرائی مدیریت ارتباط با مشتریان در حوزه فروش و خدمات پس از فروش ( تحت کنترل و اجرا در شرکت مادر/ نمایندگی مجاز )

اهداف دوره:

 • بررسی الزامات مرتبط با فرآیند مدیریت ارتباط با مشتریان با توجه به دستورالعمل بازرسی خدمات پس از فروش – بازنگری ۴ ( مطابق آخرین چک لیست بازرسی ISQI )
 • نحوه اجرای فرآیند نظرسنجی از مشتریان و نحوه ثبت و پایش رضایتمندی مشتریان با توجه به الزامات عمومی شرکت های خودروسازی ( سبک و سنگین )
 • کاربرد و قوانین طوفان فکری ( Brain-storming )
 • روش حل مسئله با استفاده از نمودار استخوان ماهی
 • روش حل مسئله با استفاده از تکنیک ۵ پرسش ( ۵Why )
 • اصل پارتو ( قانون ۸۰&20 )
 • وزن دهی علمی AHP METHOD
 • وزن دهی علمی SAW METHOD
 • روش تحلیل FMEA
 • بهبود مستمر ( اصلاح/ اقدام اصلاحی/ اقدام بهبود )
 • آشنائی با نمودار روند ( Trend Analysis )
 • مراحل ثبت و رسیدگی به شکایات مشتریان
 • دسته بندی و پایش شکایات مشتریان ( با توجه به الزامات وزارت صمت و شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران – ISQI )

دستاوردهای دوره

 • درک مفاهیم : فرآیند، مدیریت ارتباط با مشتریان، مفاهیم شاخص CSI&SSI&DSI، پایش فرآیند، وزن دهی علمی و وزن دهی تجربی، تکنیک حل مسئله، رسیدگی به شکایات مشتریان.
 • یادگیری مراحل اجرای پایش نتایج رضایتمندی مشتریان شامل:
 • برگزاری جلسات طوفان فکری ( Brain-storming )
 • رسم نمودار استخوان ماهی
 • تعریف اقدام اصلاحی
 • وزن دهی بر اساس روش علمی SAW METHOD
 • مقایسه زوجی شاخص ها بر اساس روش علمی AHP METHOD
 • نرمال سازی
 • تعریف اقدامات اصلاحی و بررسی اثربخشی اقدامات
 • یادگیری مراحل اجرای فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان شامل:
 • اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص وجود مکانیزم رسیدگی به شکایات به مشتریان
 • شناسائی راه های ورودی شکایات و نحوه ثبت شکایات مشتریان
 • مراحل رسیدگی به شکایات و نحوه بستن شکایات
 • دسته بندی شکایات و پایش شکایات
 • تعریف اقدامات اصلاحی و بررسی اثربخشی اقدامات
 • آشنائی کلی در خصوص چگونگی توالی و تعامل تمامی فرآیند ها با فرآیند ارتباط با مشتریان

سرفصل های دوره:

 • هدف
 • تعاریف
 • شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی و برون سازمانی)
 • روش اجرائی نظرسنجی و پایش رضایتمندی مشتریان مطابق با الزامات عمومی شرکت های خودروسازی و الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به دستورالعمل بازرسی خدمات پس از فروش ( بازنگری ۴ ) و دستورالعمل بازرسی فروش خودرو
 • روش اجرائی ثبت، رسیدگی و پایش شکایات مشتریان
 • بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران – ISQI (مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی فروش و چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو در سال ۱۴۰۰ ) در حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان