نام دوره ی آموزشی:  منابع انسانی و آموزش (ویژه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خودرو)

کد دوره: SBC-T-010-00

مدت زمان دوره: ۴ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، مدیر خدمات پس از فروش، مدیر فروش، سرپرست تعمیرگاه، مدیر/مسئول منابع انسانی و آموزش، کارشناس فنی

پیش نیاز:

 • آشنائی مقدماتی با آخرین ویرایش دستورالعمل ها، فرم های مرتبط با فرآیند اجرائی آموزش و منابع انسانی ( تحت کنترل و اجرا در شرکت مادر/ نمایندگی مجاز )

اهداف دوره:

 • بررسی الزامات مرتبط با فرآیند نیروی انسانی ( تعدد و شرایط – آموزش و مهارت ) در شرکت/ نمایندگی های خودرو ( فروش و خدمات پس از فروش ) با توجه به دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو– بازنگری ۴ و دستورالعمل بازرسی فروش خودرو

دستاوردهای دوره

 • آگاهی از حداقل سطح کمی و کیفی نیروی انسانی ( تعداد و شرایط – آموزش و مهارت ) با توجه به الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت ( مطابق دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو– بازنگری ۴ و دستورالعمل بازرسی فروش خودرو )
 • ایجاد شناسنامه شغلی برای پرسنل مطابق چارت سازمانی الزامی وزارت صمت ( فروش و خدمات پس از فروش )
 • نحوه تشکیل و بایگانی پرونده پرسنلی
 • روش اجرائی نظام انگیزشی پرسنل در نمایندگی ( با توجه به دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو– بازنگری ۴ و دستورالعمل بازرسی فروش خودرو)

سرفصل های دوره:

 • هدف
 • تعاریف
 • شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی&برون سازمانی)
 • روش اجرائی مدیریت منابع انسانی و آموزش پرسنل نمایندگی ( فروش و خدمات پس از فروش ) مطابق با الزامات عمومی شرکت های خودروسازی و الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت ( دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو– بازنگری ۴ و دستورالعمل بازرسی فروش خودرو)
 • نیاز سنجی آموزشی پرسنل
 • مدیریت دانش و نحوه ثبت سوابق مدیریت دانش
 • تهیه شناسنامه شغلی ( شرایط احراز ، نیازسنجی آموزشی قبل و بعد از استخدام ، مشخص کردن شرح وظایف، مسئولیت ها و اختیارات پرسنل )
 • روش اجرائی نظام انگیزشی
 • بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی فروش و چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو در سال ۱۴۰۰) در حوزه منابع انسانی