نام شرکت: بوتاکس ایران
محصولات یا خدمات شرکت: بوتاکس ایرانی
مدیرعامل: مهندس مرعشی
سمت و نام تکمیل کننده فرم: فرجی
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): https://botoxiran.com/
تعداد پرسنل شرکت: بیشتر از ۲۰ نفر
The post بوتاکس ایران first appeared on انجمن شرکتهای حامی محیط زیست ایران.
نام شرکت: نوآوران صنعت آترین
محصولات یا خدمات شرکت: سیستم های گرمایشی قرنیزی، شیشه ای و دکوراتیو
مدیرعامل: دکتر محسن رضوی زاده
سمت و نام تکمیل کننده فرم: کارشناس واحد تحقیق و توسعه
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): atrin.co
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر
نام شرکت: آرسین هامرز
محصولات یا خدمات شرکت: هوشمند سازی ساختمان و صنعتی
مدیرعامل: دکتر محسن رضوی زاده
سمت و نام تکمیل کننده فرم: کارشناس واحد تحقیق و توسعه
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): raymonbms.com
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر
نام شرکت: آقای نت
محصولات یا خدمات شرکت: فروش کامپیوتر و خدمات اینترنتی
مدیرعامل: بهزاد اقدمی
سمت و نام تکمیل کننده فرم: بهزاد اقدمی موسس
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود):
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر
نام شرکت: بیستک بوم آتشین
محصولات یا خدمات شرکت: تولید سوخت پاک و بسته بندی الکل صنعتی
مدیرعامل: امید جان میرزایی
سمت و نام تکمیل کننده فرم: مدیر عامل امید جان میرزایی
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): bistakboomatashin.co.ir
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر