نام دوره ی آموزشی:  پذیرش و ترخیص

کد دوره: SBC-T-008-00

مدت زمان دوره: ۶ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، سرپرست تعمیرگاه، کارشناس فنی، کارشناس پذیرش، پذیرشگر، کارشناس کلیم و گارانتی، کارشناس CRM

پیش نیاز:

 • آشنائی مقدماتی با آخرین ویرایش دستورالعمل ها، فرم ها و نرم افزار یکپارچه مرتبط پذیرش تا ترخیص ( تحت کنترل و اجرا در شرکت مادر/ نمایندگی مجاز )

اهداف دوره:

 • آشنایی با مراحل اجرای فرآیند پذیرش تا ترخیص با توجه به الزامات وزارت صمت ( مطابق دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو – بازنگری ۴ و آخرین ویرایش چک لیست بازرسی ISQI در سال ۱۴۰۰ )
 • نحوه اجرای فرآیند پذیرش و ترخیص با توجه به الزامات عمومی شرکت های خودروسازی ( سبک و سنگین )
 • آشنائی با الزامات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین ویرایش چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو در سال ۱۴۰۰ )

دستاوردهای دوره

 • درک مفاهیم : فرآیند، پذیرش و ترخیص، اموال مشتری، کنترل کیفی، شناسائی و ردیابی، الزامات قانونی، عیوب ایمنی، کلیم و گارانتی
 • یادگیری مراحل اجرای پذیرش تا ترخیص شامل:
 • پذیرش فیزیکی
 • مراحل انجام و ثبت پذیرش سیستمی
 • مراحل انجام ثبت سوابق تعمیرات
 • مراحل انجام فرآیند کنترل کیفی تعمیرات
 • مراحل ثبت و انجام بستن فاکتور و فرآیند ترخیص
 • شناسائی، کنترل و محافظت از اموال مشتری
 • آشنائی کلی در خصوص چگونگی توالی و تعامل فرآیندهای پذیرش و ترخیص، کنترل کیفی، نوبت دهی روزانه، ظرفیت سنجی روزانه، برنامه ریزی تعمیرات، فرآیند اطلاع رسانی زمان تامین قطعه، ضمانت و گارانتی.

سرفصل های دوره:

 • هدف
 • تعاریف
 • شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی&برون سازمانی)
 • روش اجرائی پذیرش تا ترخیص مطابق با الزامات عمومی شرکت های خودروسازی
 • الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو – بازنگری ۴ در خصوص فرآیند پذیرش و ترخیص
 • بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران – ISQI (مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو در سال ۱۴۰۰ ) در خصوص فرآیند پذیرش و ترخیص