لیست دوره های آموزشی گروه SBC

فرم
«لیست دوره های آموزشی»
کد مدرک: SBC-AC-01-00 تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
ردیف نام دوره مدت زمان دوره کد دوره وضعیت دوره
۱ مبانی و مفاهیم علم داده ۱۶ ساعت SBC-T-001-00 فعال
۲ مسیرهای شغلی و تحصیلی علم داده ۸ ساعت SBC-T-002-00 فعال
۳ علم داده برای مدیران ۸ ساعت SBC-T-003-00 فعال
۴ بلوغ داده محوری، مفاهیم  و روش ها ۸ ساعت SBC-T-004-00 فعال
۵ بازاریابی داده محور ۱۶ ساعت SBC-T-005-00 فعال
۶ کاربردهای علم داده در صنایع تولیدی ۱۶ ساعت SBC-T-006-00 فعال
۷ کاربردهای علم داده در خرده فروشی ها و فروشگاه های زنجیره ای ۱۶ ساعت SBC-T-007-00 فعال
۸ پذیرش تا ترخیص (ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو) ۶ ساعت SBC-T-008-00 فعال
۱۰ مدیریت ارتباط با مشتریان(ویژه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خودرو)  ۱۰ساعت SBC-T-009-00 فعال
۱۱ منابع انسانی و آموزش(ویژه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خودرو) ۴ ساعت SBC-T-010-00 فعال
۱۲ برنامه ریزی تعمیرات و تعمیرات(ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو) ۸ ساعت SBC-T-011-00 فعال
۱۳ خرید و انبار و برنامه ریزی تامین قطعات(ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو) ۵ ساعت SBC-T-012-00 فعال
۱۴ بازاریابی، فروش و تحویل خودرو(ویژه نمایندگی های فروش خودرو) ۱۰ساعت SBC-T-013-00 فعال
۱۵ استاندارد سازی و الزامات محیطی(ویژه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خودرو) ۵ ساعت SBC-T-014-00 فعال
۱۶ ضمانت و گارانتی( ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو) ۳ ساعت SBC-T-015-00 فعال
۱۷ مبانی، مفاهیم و الزامات استاندارد ISO9001:2015 ۲۴ ساعت SBC-T-016-00 فعال
۱۸  مبانی، مفاهیم و الزامات استاندارد ISO14001:2015 ۱۶ ساعت SBC-T-017-00 فعال
۱۹ مبانی، مفاهیم و الزامات استاندارد ISO45001:2018 ۱۶ ساعت SBC-T-018-00 فعال
۲۰ مبانی، مفاهیم و الزامات استاندارد ISO10002:2018 و ISO10004:2018 ۱۶ ساعت SBC-T-019-00 فعال
۲۱ مبانی، مفاهیم و الزامات استاندارد ISO19011:2018 ۸ ساعت SBC-T-020-00 فعال
۲۲ تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO13485:2016 ۲۳ ساعت SBC-T-021-00 فعال
۲۳ تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO22000:2018 ۲۴ ساعت SBC-T-022-00 فعال
۲۴ تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO50001:2018 ۱۶ ساعت SBC-T-023-00 فعال
۲۵ شریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO290001:2020 ۱۶ ساعت SBC-T-024-00 فعال
۲۶ مدیریت ریسک ISO31000 ۱۶ ساعت SBC-T-025-00 فعال
۲۷ تشریح الزامات سیستم مدیریت آموزش ISO29990:2010 ۱۶ ساعت SBC-T-026-00 فعال
۲۸ تشریح الزامات سیستم مدیریت دانش ISO30401:2018 ۱۶ ساعت SBC-T-027-00 فعال
۲۹ تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013 ۲۴ ساعت SBC-T-028-00 فعال
۳۰ تشریح الزامات سیستم مدیریت ارزش گذاری برند ISO10668:2010 ۱۶ ساعت SBC-T-029-00 فعال
۳۱ آشنایی با استاندارد و نحوه تهیه تکنیکال فایل استاندارد تایید کیفیت محصول اروپا CE ۱۶ ساعت SBC-T-030-00 فعال
۳۲ تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت پروژه ISO21500:2012 ۱۶ ساعت SBC-T-031-00 فعال
۳۳ مدیریت موفقیت پایدار سازمان مبتنی بر استاندارد ISO9004:2015 ۱۶ ساعت SBC-T-032-00 فعال
۳۴ سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی ISO5501:2014 ۱۶ ساعت SBC-T-033-00 فعال
۳۵ تشریح الزامات و ممیزی داخلی IATF16949:2016 ۲۴ ساعت SBC-T-034-00 فعال
۳۶ سیستم مدیریت امنیت در زنجیره تامین ISO28001:2008 ۱۶ ساعت SBC-T-035-00 فعال
۳۷ سیستم مدیریت زنجیره تامین ISO28000 ۸ ساعت SBC-T-036-00 فعال
۳۸ سیستم مدیریت کیفیت برای کارکنان ۸ ساعت SBC-T-037-00 فعال
۳۹ تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه های طبی ISO15189:2012 ۲۴ ساعت SBC-T-038-00 فعال
۴۰ تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیونISO17025 ۲۴ ساعت SBC-T-039-00 فعال
۴۱ سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری ISO37001 ۸ ساعت SBC-T-040-00 فعال