نام دوره ی آموزشی:  خرید و انبار و برنامه ریزی تامین قطعات(ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو)

کد دوره: SBC-T-012-00

مدت زمان دوره: ۵ ساعت

مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، مدیر خدمات پس از فروش، سرپرست تعمیرگاه، کارشناس/مسئول انبار

پیش نیاز:

 • مطالعه و آشنائی مقدماتی آخرین ویرایش با دستورالعمل ها، فرم ها و نرم افزار مرتبط با فرآیند انبار ( تحت کنترل و اجرا در شرکت مادر/ نمایندگی مجاز )

اهداف دوره:

 • آشنایی با فرآیند سفارش گذاری قطعات با توجه به الزامات وزارت صمت ( مطابق دستورالعمل بازرسی خدمات پس از فروش – بازنگری ۴ و مطابق آخرین چک لیست بازرسی ISQI )
 • آموزش پیاده سازی دستورالعمل جابجائی و چیدمان کالا در انبار و پیاده سازی الزامات محیطی با توجه به دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو – بازنگری ۴
 • نحوه اجرای فرآیند انبارش با توجه به الزامات عمومی شرکت های خودروسازی ( سبک و سنگین )
 • نحوه اجرای فرآیند خرید و ارزیابی تامین کنندگان ( کالا و خدمات )
 • آشنائی با الزامات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین ویرایش چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش خودرو در سال ۱۴۰۰ )

دستاوردهای دوره

 • درک مفاهیم : مکانیزم اطلاع رسانی زمان تامین قطعات اضطراری، سیستم سفارش گذاری ( لید تایم، نقطه سفارش و … ) ، شناسائی قطعات تند مصرف/میان مصرف/کند مصرف
 • توانائی افراد در خصوص شناسائی قطعات پرمصرف ( اصل پارتو – قانون ۲۰-۸۰ )
 • محاسبه نقطه سفارش و ایجاد سوابق ماهانه در خصوص فرآیند سفارش گذاری قطعات
 • آدرس دهی قطعات در انبار
 • پیاده سازی الزامات محیطی و نحوه چیدمان کالا در انبار بر اساس الزامات عمومی شرکت های خودرو ساز و الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت ( مطابق با دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو – بازنگری ۴ )
 • ایجاد مکانیزم اطلاع رسانی زمان تامین قطعات اضطراری به مشتریان
 • شناسائی و ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات
 • اجرای صحیح و ثبت سوابق مرتبط با فرآیند خرید
 • آشنائی کلی در خصوص چگونگی توالی و تعامل فرآیندهای پذیرش و ترخیص، تعمیرگاه، فروش مستقیم قطعه و انبار.

سرفصل های دوره:

 • هدف
 • تعاریف
 • شناسائی ذینفعان ( درون سازمانی&برون سازمانی)
 • روش اجرائی انبارش
 • روش اجرائی خرید و ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات
 • بررسی الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فرآیند انبار ( با توجه به دستورالعمل شرایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو – بازنگری ۴ )
 • بررسی فرآیند بازرسی سازمان کیفیت و استاندارد ایران – ISQI ( مطابق آخرین تغییرات و چک لیست بازرسی خدمات پس از فروش در سال ۱۴۰۰) در خصوص فرآیند انبار و الزامات محیطی مرتبط با آن