نام دوره ی آموزشی:  علم داده برای مدیران

کد دوره: SBC-T-003-00

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

مخاطبان دوره: مدیران کسب و کارها، علاقه مندان به حوزه علم داده و کاربردهای آن در صنعت

پیش نیاز:

 • ندارد

اهداف دوره:

 • آشنایی با مفاهیم و مبانی پایه ی علم داده، داده کاوی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق
 • آشنایی با چگونگی راهبری کاربردهای علم داده در سازمان
 • آشنایی با چگونگی ایجاد و هدایت تیم های علم داده در سازمان و مدیریت چالش های

دستاوردهای دوره

 • مفاهیم اولیه علم داده را به خوبی فرا گرفته باشد.
 • بتواند درک کند چه کاربردهایی از علم داده برای سازمان خود قابل اجراست
 • بتواند درک کند چه فرصت ها و چالش هایی در حوزه ایجاد و مدیریت تیم های علم داده وجود دارد

 

سرفصل های دوره:

 • مقدمات علم داده (تعاریف، مفاهیم، حوزه ها)
 • کاربردهای علم داده در صنایع مختلف
 • تعریف سازمان داده محور و چالش سازمان ها در عصر داده ها
 • معرفی بلوغ داده محوری و مراحل آن
 • تشریح مفاهیم حاکمیت داده در سازمان
 • معرفی چرخه CRISP-DM در پروژه های داده کاوی و تشریح فازهای آن
 • معرفی نقش های شغلی در حوزه علم داده
 • معرفی و تشریح انواع پروژه های علم داده در سازمان ها
 • چگونگی ایجاد و مدیریت تیم های علم داده
 • تشریح خروجی های مورد انتظار از تیم های علم داده
 • معرفی مسیر گام به گام برای استفاده حداکثری از ظرفیت های علم داده در سازمان